نسبت ارزش حقوق مالکانه بازار سرمایه به ارزش بازار پول (بلندمدت نگر)

نسبت ارزش حقوق مالکانه بازار سرمایه به ارزش بازار پول (کوتاه مدت نگر)

نسبت نرخ رشد ارزش حقوق مالکانه بازار سرمایه به نرخ رشد بازار پول (بلندمدت نگر)

نسبت نرخ رشد ارزش حقوق مالکانه بازار سرمایه به نرخ رشد بازار پول (کوتاه مدت نگر)

ارزش بازار بر حسب ارز دلار است